GIÁ NÀY ĐƯỢC CẬP NHẬT TỪNG THỜI ĐIỂM.

STT Địa chỉ Ngày trống (GMT+7) Giá tiền (USD) Phòng ngủ Phòng tắm Xem chi tiết
1 Apartment 401, 6 Trang An Str, Hai Ba Trung Dist, Ha Noi Now $600 /Month 1 1 Link
2 Apartment 201, 65 To Ngoc Van Str, Tay Ho Dist, Ha Noi Now $550 /Month 2 2 Link
3 Apartment 201, 15/52 To Ngoc Van Str, Tay Ho Dist, Ha Noi Now $700 /Month 2 2 Link
4 Apartment 302, 15/52 To Ngoc Van Str, Tay Ho Dist, Ha Noi Now $500 /Month 1 1 Link
5 Apartment 501, 15/52 To Ngoc Van Str, Tay Ho Dist, Ha Noi Now $750 /Month 2 2 Link
6 Apartment 502, 15/52 To Ngoc Van Str, Tay Ho Dist, Ha Noi Now $600 /Month 1 1 Link
7 Apartment 201, 3 Quang Khanh Str, Tay Ho Dist, HN 20-06-2024 $1,105 /Month 2 2 Link
8 Apartment 301, 3 Quang Khanh Str, Tay Ho Dist, HN Now $1,200 /Month 2 2 Link
9 Apartment 301, 94 Xom Chua Str, Tay Ho Dist, Ha Noi Now $2,900 /Month 4 3 Link
10 Apartment 201, 96 Xom Chua Str, Tay Ho Dist, Ha Noi Now Contact 3 3 Link
11 Apartment 301, 96 Xom Chua Str, Tay Ho Dist, Ha Noi 30-06-2024 $3,800 /Month 4 3 Link
12 Apartment 401, 96 Xom Chua Str, Tay Ho Dist, Ha Noi 02-07-2024 Contact 4 3 Link
13 Apartment 101, 84 Xom Chua Str, Tay Ho Dist, Ha Noi 07-07-2024 $650 /Month 2 2 Link
14 Apartment 201, 84 Xom Chua Str, Tay Ho Dist, Ha Noi 01-07-2024 $1,300 /Month 3 2 Link
15 Apartment 201, 3/2/535 Kim Ma Str, Ba Dinh Dist, Ha Noi 06-07-2024 $650 /Month 2 2 Link
16 Apartment 501, 3/2/535 Kim Ma Str, Ba Dinh Dist, Ha Noi Now $650 /Month 2 2 Link
17 Apartment 201, 16/2/535 Kim Ma Str, Ba Dinh Dist, Ha Noi Now $850 /Month 2 1 Link
18 Apartment 301, 16/2/535 Kim Ma Str, Ba Dinh Dist, Ha Noi Now $900 /Month 2 1 Link
19 Apartment 401, 16/2/535 Kim Ma Str, Ba Dinh Dist, Ha Noi Now $950 /Month 2 1 Link
20 Apartment 301, 15 Phu Dong Thien Vuong Str, Hai Ba Trung Dist, Ha Noi Now $800 /Month 2 1 Link
21 Apartment 602, 17/36 Dao Tan Str, Ba Dinh Dist, Ha Noi Now $700 /Month 1 1 Link
22 Apartment 401, 15 Phu Dong Thien Vuong Str, Hai Ba Trung Dist, Ha Noi Now $700 /Month 2 1 Link
23 Apartment 301, 32/12 Dao Tan Str, Ba Dinh Dist, Ha Noi Now $600 /Month 1 1 Link
24 Apartment 401, 32/12 Dao Tan Str, Ba Dinh Dist, Ha Noi Now $600 /Month 1 1 Link
25 Apartement 402, 32/12 Dao Tan Str, Ba Dinh Dist, Ha Noi 30-06-2024 $750 /Month 1 1 Link
26 Apartment 501, 32/12 Dao Tan Str, Ba Dinh Dist, Ha Noi Now $600 /Month 1 1 Link
27 Apartment 502, 32/12 Dao Tan Str, Ba Dinh Dist, Ha Noi Now $600 /Month 1 1 Link
28 Apartment 201, 42/12 Dao Tan Str, Ba Dinh Dist, Ha Noi Now $450 /Month 1 1 Link
29 Apartment 401, 42/12 Dao Tan Str, Ba Dinh Dist, Ha Noi Now $450 /Month 1 1 Link
30 Apartment 301, 9/29 Nguyen Chi Thanh Str, Ba Dinh Dist, Ha Noi 29-06-2024 $450 /Month 1 1 Link
31 Apartment 401, 9/29 Nguyen Chi Thanh Str, Ba Dinh Dist, Ha Noi 21-07-2024 $600 /Month 1 1 Link
32 Apartment 601, 9/29 Nguyen Chi Thanh Str, Ba Dinh Dist, Ha Noi Now $650 /Month 1 1 Link
33 Apartment 301, 12/76 Linh Lang Str, Ba Dinh Dist, Ha Noi Now $450 /Month 1 1 Link
34 Apartment 401, 12/76 Linh Lang Str, Ba Dinh Dist, Ha Noi Now $450 /Month 1 1 Link
35 Apartment 401, 84 Linh Lang Str, Ba Dinh Dist, Ha Noi 19-07-2024 Contact 2 2 Link
36 Apartment 301, 8 Mac Dinh Chi Str, Ba Dinh Dist, Ha Noi Now $600 /Month 1 1 Link
37 Apartment 301&401, 17 Nam Trang Str, Ba Dinh Dist, Ha Noi 19-06-2024 $800 /Month 2 2 Link
38 Apartment 201, 26 Pham Huy Thong Str, Ba Dinh Dist, Ha Noi Now $550 /Month 1 1 Link
39 Apartment 302, 26 Pham Huy Thong Str, Ba Dinh Dist, Ha Noi Now $900 /Month 2 1 Link
40 Apartment 402, 26 Pham Huy Thong Str, Ba Dinh Dist, Ha Noi Now $1,000 /Month 1 1 Link
41 Apartment 501, 26 Pham Huy Thong Str, Ba Dinh Dist, Ha Noi 15-07-2024 $650 /Month 1 1 Link
42 Apartment 602, 26 Pham Huy Thong Str, Ba Dinh Dist, Ha Noi Now $1,150 /Month 2 1 Link
43 Apartment 603, 26 Pham Huy Thong Str, Ba Dinh Dist, Ha Noi Now $700 /Month 1 1 Link
44 Apartment 701, 26 Pham Huy Thong Str, Ba Dinh Dist, Ha Noi Now $700 /Month 1 1 Link
45 Apartment 702, 26 Pham Huy Thong Str, Ba Dinh Dist, Ha Noi Now $900 /Month 1 1 Link
46 Apartment 703, 26 Pham Huy Thong Str, Ba Dinh Dist, Ha Noi Now $800 /Month 1 1 Link
47 Apartment 701, 3/612 La Thanh Str, Ba Dinh Dist, Ha Noi Now $500 /Month 2 1 Link
48 Apartment 101, No 19/535 Kim Ma Str, Ba Dinh Dist, Ha Noi 31-05-2024 $550 /Month 1 1 Link
49 Apartment 102, No 19/535 Kim Ma Str, Ba Dinh Dist, Ha Noi Now $550 /Month 1 1 Link
50 Apartment 201, No 19/535 Kim Ma Str, Ba Dinh Dist, Ha Noi 30-06-2024 $650 /Month 1 1 Link
51 Apartment 301, No 19/535 Kim Ma Str, Ba Dinh Dist, Ha Noi Now $750 /Month 1 1 Link
52 Apartment 302, No 19/535 Kim Ma Str, Ba Dinh Dist, Ha Noi Now $950 /Month 2 1 Link
53 Apartment 403, No 19/535 Kim Ma Str, Ba Dinh Dist, Ha Noi Now $800 /Month 1 1 Link
54 Apartment 502, No 19/535 Kim Ma Str, Ba Dinh Dist, Ha Noi 10-07-2024 $1,000 /Month 2 1 Link
55 Apartment 602, No 19/535 Kim Ma Str, Ba Dinh Dist, Ha Noi Now $1,200 /Month 2 1 Link
56 Apartment 302, No 12/551 Kim Ma, Ba Dinh dis, Ha Noi Now $550 /Month 1 1 Link
57 Apartment 502, No 12/551 Kim Ma, Ba Dinh dis, Ha Noi Now $650 /Month 1 1 Link
58 Apartment 601, No 12/551 Kim Ma, Ba Dinh dis, Ha Noi Now $700 /Month 1 1 Link
59 Apartment 602, No 12/551 Kim Ma, Ba Dinh dis, Ha Noi Now $650 /Month 1 1 Link
60 Apartment 801, No 12/551 Kim Ma, Ba Dinh dis, Ha Noi Now $700 /Month 1 1 Link
61 Apartment 102, 19/36 Dao Tan Str, Ba Dinh Dist, Ha Noi 23-06-2024 $800 /Month 1 1 Link
62 Apartment 202, 19/36 Dao Tan Str, Ba Dinh Dist, Ha Noi Now $900 /Month 1 1 Link
63 Apartment 203, 19/36 Dao Tan Str, Ba Dinh Dist, Ha Noi Now $900 /Month 1 1 Link
64 Apartment 301, 19/36 Dao Tan Str, Ba Dinh Dist, Ha Noi Now $1,000 /Month 1 1 Link
65 Apartment 401, 19/36 Dao Tan Str, Ba Dinh Dist, Ha Noi Now $1,100 /Month 1 1 Link
66 Apartment 404, 19/36 Dao Tan Str, Ba Dinh Dist, Ha Noi 17-08-2024 $1,100 /Month 1 1 Link
67 Apartment 201, 76+78 Xom Chua Str, Tay Ho Dist, Ha Noi Now $2,700 /Month 4 3 Link
68 Apartment 202, 19/45 To Ngoc Van Str, Tay Ho Dist, Ha Noi. 29-07-2024 $1,500 /Month 3 3 Link
69 Apartment 302, 19/45 To Ngoc Van Str, Tay Ho Dist, Ha Noi Now $1,600 /Month 3 3 Link
70 Apartment 402, 19/45 To Ngoc Van Str, Tay Ho Dist, Ha Noi Now $1,700 /Month 3 3 Link
71 Apartment 501, 19/45 To Ngoc Van Str, Tay Ho Dist, Ha Noi 30-06-2024 $2,400 /Month 3 3 Link
72 Apartment 901, 19/36 Dao Tan Str, Ba Dinh Dist, Ha Noi Now $1,800 /Month 3 3 Link
73 Apartment 801, 19/535 Kim Ma Str, Ba Dinh Dist, Ha Noi Now $1,000 /Month 1 1 Link
74 Apartment 501, 11+13 Nam Trang Str, Ba Dinh Dist, Ha Noi 30-06-2024 $1,700 /Month 3 2 Link
75 Apartment 201, 6 Quang Khanh, Tay Ho Dist, Ha Noi Now Contact 2 2 Link
76 Apartment 202, 32 Truong Han Sieu Str, Hoan Kiem Dist, Ha Noi 30-06-2024 $700 /Month 1 1 Link
77 Apartment 501, 6 Quang Khanh Str, Tay Ho Dist, Ha Noi Now $3,200 /Month 4 3 Link
78 Apartment 601, 6 Quang Khanh Str, Tay Ho Dist, Ha Noi Now $3,300 /Month 4 3 Link
79 Apartment 801, 6 Quang Khanh Str, Tay Ho Dist, Ha Noi 31-08-2024 $3,500 /Month Contact Contact Link
80 Apartment 901, 6 Quang Khanh Str, Tay Ho Dist, Ha Noi Now $3,600 /Month 3 2 Link
81 Apartment 501, No 50 Xom Chua, Tay Ho dist, Hanoi 31-07-2024 $1,400 /Month 2 2 Link
82 Apartment 301, 32 Truong Han Sieu Str, Hoan Kiem Dist, Ha Noi 30-06-2024 $800 /Month 1 1 Link
83 Apartment 203 - A, 11 Ton That Thiep Str, Hoan Kiem Dist, Ha Noi Now $750 /Month 1 1 Link
84 Apartment 601 - A, 11 Ton That Thiep Str, Hoan Kiem Dist, Ha Noi Now $3,700 /Month 4 3 Link
85 Apartment 201 - B, 11 Ton That Thiep Str, Hoan Kiem Dist, Ha Noi 30-06-2024 $700 /Month 1 1 Link
86 Apartment 302, 32 Truong Han Sieu Str, Hoan Kiem Dist, Ha Noi 30-06-2024 $800 /Month 1 1 Link
87 Apartment 203 - B, 11 Ton That Thiep Str, Hoan Kiem Dist, Ha Noi 30-06-2024 $750 /Month 1 1 Link
88 Apartment 204 - B, 11 Ton That Thiep Str, Hoan Kiem Dist, Ha Noi 30-06-2024 $750 /Month 1 1 Link
89 Apartment 401 - B, 11 Ton That Thiep Str, Hoan Kiem Dist, Ha Noi Now $750 /Month 1 1 Link
90 Apartment 404 - B, 11 Ton That Thiep Str, Hoan Kiem Dist, Ha Noi Now $750 /Month 1 1 Link
91 Apartment 501 - B, 11 Ton That Thiep Str, Hoan Kiem Dist, Ha Noi Now $800 /Month 1 1 Link
92 Apartment 502 - B, 11 Ton That Thiep Str, Hoan Kiem Dist, Ha Noi Now $800 /Month 1 1 Link
93 Apartment 201, No. 15/41 Linh Lang Str, Ba Dinh Dist. Hanoi Now $850 /Month 1 1 Link
94 Apartment 301, No. 15/41 Linh Lang Str, Ba Dinh Dist. Hanoi Now $900 /Month 1 1 Link
95 Apartment 401, No. 15/41 Linh Lang Str, Ba Dinh Dist. Hanoi Now $950 /Month 1 1 Link
96 Apartment 201, No. 80 Xom Chua, Tay Ho Dist, Hanoi Now $1,600 /Month 3 2 Link
97 Apartment 501, No. 80 Xom Chua, Tay Ho Dist, Hanoi Now $2,200 /Month 3 2 Link
98 Apartment 202, No. 15/41 Linh Lang Str, Ba Dinh Dist. Hanoi Now $850 /Month 1 1 Link
99 Apartment 403, 32 Truong Han Sieu Str, Hoan Kiem Dist, Ha Noi 30-06-2024 $850 /Month 1 1 Link
100 Apartment 203, No. 15/41 Linh Lang Str, Ba Dinh Dist. Hanoi Now $850 /Month 1 1 Link
101 Apartment 303, No. 15/41 Linh Lang Str, Ba Dinh Dist. Hanoi Now $900 /Month 1 1 Link
102 Apartment 304, No. 15/41 Linh Lang Str, Ba Dinh Dist. Hanoi Now $900 /Month 1 1 Link
103 Apartment 503, No. 15/41 Linh Lang Str, Ba Dinh Dist. Hanoi Now $1,000 /Month 1 1 Link
104 Apartment 404, 32 Truong Han Sieu Str, Hoan Kiem Dist, Ha Noi 30-06-2024 $850 /Month 1 1 Link
105 Apartment 101, No. 80 Xom Chua, Tay Ho Dist, Hanoi Now Contact Contact Contact Link
106 Apartment 601, 88 Xom Chua Str, Tay Ho Dist, Ha Noi 31-07-2024 $1,800 /Month 2 2 Link
107 Apartment 802, No. 15/41 Linh Lang Str, Ba Dinh Dist, Hanoi Now $1,800 /Month 2 2 Link
108 Apartment 902, No. 15/41 Linh Lang Str, Ba Dinh Dist, Hanoi Now $2,000 /Month 2 2 Link
109 Apartment 301, No 2/40 Linh Lang Str, Ba Dinh Dist, Hanoi Now $1,400 /Month 2 2 Link
110 Apartment 501, No 2/40 Linh Lang Str, Ba Dinh Dist, Hanoi Now $1,600 /Month 2 2 Link
111 Apartment 601, No 2/40 Linh Lang Str, Ba Dinh Dist, Hanoi Now $1,700 /Month 2 2 Link
112 Apartment 601, No 28/32 To Ngoc Van, Tay Ho, Hanoi Now $2,300 /Month 3 2 Link
113 Apartment 201, No 51 Nguyen Khac Hieu Str, Ba Dinh Dist. Hanoi Now $500 /Month 1 1 Link
114 Apartment 202, No 51 Nguyen Khac Hieu Str, Ba Dinh Dist, Hanoi Now $500 /Month 1 1 Link
115 Apartment 503, 32 Truong Han Sieu Str, Hoan Kiem Dist, Ha Noi Now $900 /Month 1 1 Link
116 Apartment 301, No 51 Nguyen Khac Hieu Str, Ba Dinh Dist, Hanoi Now $500 /Month 1 1 Link
117 Apartment 302, No 51 Nguyen Khac Hieu Str, Ba Dinh Dist, Hanoi Now $500 /Month 1 1 Link
118 Apartment 402, No 51 Nguyen Khac Hieu Str, Ba Dinh Dist, Hanoi Now $550 /Month 1 1 Link
119 Apartment 502, No 51 Nguyen Khac Hieu Str, Ba Dinh Dist, Hanoi Now $550 /Month 1 1 Link
120 Apartment 601, No 51 Nguyen Khac Hieu Str, Ba Dinh Dist, Hanoi Now $600 /Month 1 1 Link
121 Apartment 602, No 51 Nguyen Khac Hieu Str, Ba Dinh Dist, Hanoi Now $600 /Month 1 1 Link
122 Apartment 702, No 51 Nguyen Khac Hieu Str, Ba Dinh Dist, Hanoi Now $600 /Month 1 1 Link
123 Apartment 701, 32 Truong Han Sieu Str, Hoan Kiem Dist, Ha Noi Now $1,000 /Month 1 1 Link
124 Apartment 703, 32 Truong Han Sieu Str, Hoan Kiem Dist, Ha Noi Now $1,000 /Month 1 1 Link
125 Apartment 803, 32 Truong Han Sieu Str, Hoan Kiem Dist, Ha Noi Now $900 /Month 1 1 Link